Algemene voorwaarden

1. Doelstelling.
Het doel van deze overeenkomst is om de voorwaarden te definiëren waaronder klanten kaarten mogen gebruiken om goederen te verkrijgen bij deelnemende leveringspunten.

2. Definities.
In deze overeenkomst hebben de volgende woorden de hiernavolgende betekenissen:

– “Onderneming” betekent (1) voor RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND): Radius Payment Solutions Limited of welke onderneming dan ook waarin Radius Payment Solutions Limited, direct of indirect, 50% of meer van de stemrechten in eigendom heeft of controleert en (2) voor de klant: elke onderneming waarin de klant de final holding bezit, direct of indirect, met 50% of meer van de aandelen met stemrecht in eigendom heeft of controleert;

– “Overeenkomst” betekent deze Algemene Voorwaarden, het aanvraagformulier voor een kaart(en) en de procedures voor het gebruik van kaart(en). In het geval van een conflict tussen welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, het aanvraagformulier voor een kaart(en) of de procedures voor het gebruik van kaart(en), dan hebben de Algemene Voorwaarden voorrang op het aanvraagformulier voor een kaart(en) en de procedures voor het gebruik van kaart(en);

– “Werkdag” betekent elke dag waarop RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zakelijk opereert, uitgezonderd weekenden en feestdagen;

– “Aanvraagformulieren voor een kaart(en)” betekent het aanvraagformulier, bestelformulier, elektronisch aanmeldingsformulier en/of elk ander door de klant op verzoek van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) geaccepteerd en ingevuld formulier;

– “Kaarthouders” betekent personen aan wie de klant een kaart heeft verschaft en die diens goedkeuring heeft om deze kaart te gebruiken en “kaarthouder” betekent eenieder van hen;

– “Procedures voor het gebruik van kaart(en)” betekent alle procedures of richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de kaarten zoals RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) van tijd tot tijd zou kunnen aankondigen;

– “Kaartprogramma” betekent het kaartschema zoals dat eigendom is en/of uitgevoerd wordt, waarop RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) het uitgeven van kaarten voor gebruik door klanten baseert;

– “Kaarten” betekent alle uitgevoerde transacties d.m.v. identificatie van een kaart die verstrekt zijn aan een klant door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en/of derden aangeduid door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aangewezen derde partij en “Kaart” betekent eenieder van deze;

– “Kost(en)” betekent kosten die aangerekend worden door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) in overeenstemming met deze overeenkomst, waarvan de details van tijd tot tijd door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan de klant kunnen worden bericht, waaronder maar niet beperkt tot de “kostenparagraaf” op de website;

– “Oplaadpunt” betekent een oplaadpunt dat een plug-in elektrisch of hybride vervoermiddel de mogelijkheid kan bieden om op aan te sluiten en op te laden vanaf een elektriciteitsvoorziening door middel van het gebruik van een Kaart;

– “Oplaadpuntleverancier” betekent iedere leverancier die een overeenkomst met RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) heeft afgesloten, waarin kaarten worden geaccepteerd als betaalmiddel voor het gebruik van oplaadpunten;

– “Kredietlimiet” betekent het maximale bedrag van openstaande transacties, of deze nu wel of niet in rekening zijn gebracht, die op ieder moment als onbetaald op de rekening van de klant worden vermeld. Het kredietlimiet wordt door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) bepaald en mag op ieder moment door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) al naar gelang haar exclusieve oordeel worden herzien;

– “Klant” betekent het individu of de onderneming wiens gegevens op het Kaartformulier zijn genoteerd en wiens aanmelding voor kaarten door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is geaccepteerd;

– “RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND)” betekent RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), NL 8189.43.956.B01, KvK 20137006, Fellenoordstraat 94, 4811 TJ, Breda en zijn begunstigden, toegewezenen en benoemde zaakwaarnemers of elke andere onderneming en haar begunstigden, zaakwaarnemers of toegewezenen, zoals het geval kan zijn;

– “Elektrisch Vervoermiddel Oplaadpunt’ betekent een oplaadpunt dat een vervoermiddel de mogelijkheid kan bieden om een plug-in elektrisch of hybride vervoermiddel op aan te sluiten en op te laden vanaf een elektriciteitsvoorziening;

– “Brandstofproducten” betekent alle vormen van diesel- en benzineproducten die van tijd tot tijd door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan de klant worden geleverd;

– “Goederen” betekent brandstofproducten en niet-Brandstofproducten;

– “Rentetarieven” betekent de rente in overeenstemming met de wettelijke vertragingsrente voor handelstransacties;

– “Factuur” heeft de betekenis zoals aangegeven in clausule 5.2 (d);

– “Netwerk” betekent het netwerk van leveringspunten waar een klant goederen van een leverancier kan afnemen;

– ‘Niet-Brandstofproducten” betekent alle aan een vervoermiddel gerelateerde producten die geen brandstofproducten zijn die van tijd tot tijd door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan de klant geleverd worden, inclusief maar niet beperkt tot gasolie, smeermiddelen, autowasbeurten, AdBlue, vloeibare petroleum, antivries, ruitensproeiervloeistof en betaling voor het gebruik van Elektrisch Vervoermiddel Oplaadpunten;

– “Kennisgeven(ing)” of “Kennisgeving” betekent het informeren van de andere partij;
(a) middels de website: in het geval van kennisgeving aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (1) door de vereiste informatie elektronisch aan te leveren, waarbij de functionaliteiten worden gebruikt, die door de Website voor dit doel zijn aangeleverd; of, in het geval van kennisgeving aan de klant, (2) de informatie op de website wordt gezet;
(b) door een e-mail te sturen naar desbetreffend e-mailadres dat door respectievelijk RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) of de klant van tijd tot tijd gespecificeerd kan worden (“Per E-mail”);
(c) door een brief te sturen naar het desbetreffend adres dat door respectievelijk RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) of de klant van tijd tot tijd gespecificeerd kan worden;
(d) door specifieke informatie op de factuur of op het bijgesloten betalingsoverzicht toe te voegen (uitsluitend van toepassing op een Kennisgeving door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan de Klant); of
(e) per telefoon daarbij een telefoonnummer gebruikend dat door respectievelijk RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) of Klant van tijd tot tijd kan worden gespecificeerd (“Per Telefoon”);

– “Schriftelijke Kennisgeving” betekent een informatie in de vorm zoals aangegeven in de paragrafen (a) tot en met (e) van die definitie;

– “Verlate Betaling” heeft de betekenis zoals deze is beschreven in clausule 5.3 (a);

– “Partijen” betekent RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en Klant en “Partij” betekent een van beiden;

– “Betaaltermijn” heeft de betekenis zoals deze beschreven is in clausule 5.3 (a);

– “PIN” betekent het persoonlijke identificatienummer dat verstrekt is voor gebruik met een kaart;

– “Aankoopapparaat” betekent een boordapparaat door of namens RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) verschaft aan de klant voor de geautomatiseerde aanschaf van goederen, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van tolwegheffingen;

– ‘Leveranciers” betekent ondernemingen die een overeenkomst met RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zijn aangegaan om kaarten als betaling voor goederen te accepteren, zoals het geval kan zijn en de “Leverancier” betekent een van hen;

– “Leveringspunt” betekent de locatie waar een leverancier de goederen aan een klant of kaarthouder levert;

– “Transactie” betekent elk gebruik van de kaart om goederen bij een leveringspunt te verkrijgen; en

– “Website” betekent www.fleettankpas.nl, of iedere andere website waartoe de klant voor toegang door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) geautoriseerd is in verband met deze overeenkomst.

3. Kaartprogramma.
3.1 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) mag naar eigen goeddunken een of meer kaarten aan de klant verschaffen, of mag hiertoe een derde partij instrueren. De klant kan een kaart gebruiken voor het aanschaffen van bepaalde goederen van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) die beschikbaar zijn bij leverancierspunten, maar een klant wordt niet verplicht tot de aanschaf van een minimale hoeveelheid goederen. Een kaart die gedurende een bepaalde periode niet is gebruikt, zoals bepaald door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), kan automatisch geannuleerd worden of onderhevig zijn aan kosten als gevolg van het niet gebruiken.
3.2 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) biedt, middels leveranciers, een assortiment aan goederen dat kan worden aangeschaft bij RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) door middel van gebruik van een kaart. De Klant bepaalt de goederencategorieën die met de kaarten kunnen worden aangeschaft bij RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), gebaseerd op het beschikbare aanbod binnen het kaartprogramma. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) mag op ieder moment en zonder kennisgeving het goederenassortiment dat het aanbiedt binnen het kaartprogramma uitbreiden of verminderen. De uitgifte van kaarten geeft de klant niet het recht om goederen te ontvangen.
3.3 Gebruik van een kaart betekent een aanschaf van goederen van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND). Het eigendom van de goederen en het risico op verlies zullen bij de overdracht van de goederen aan de klant bij het leveringspunt worden overgedragen.
3.4 Kaarten mogen alleen worden gebruikt bij deelnemende leverancierspunten, maar leveranciers hebben het recht om kaarten in te trekken en/of te weigeren om goederen te leveren, kaarten te accepteren of transacties te verwerken om welke reden dan ook, maar niet beperkt tot, als de kaarthouder de kaart niet aanbiedt aan de leverancier bij het leveringspunt voorafgaand aan het aanschaffen van goederen, bij een tekort aan het product, technisch falen van apparatuur of het niet nakomen van deze overeenkomst door de klant. De klant moet voldoen aan alle operationele vereisten en voorwaarden die door een leverancier bij het leveringspunt worden opgelegd. Eventuele kosten of betalingen die door een leverancier aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) in rekening worden gebracht in verband met transacties door de klant die niet voldoen aan de plaatselijke regelgeving of die de leveranciers apparatuur beschadigen kunnen door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan de klant in rekening worden gebracht. Als de goederen al zijn geleverd en de kaart om welke reden dan ook niet door de leverancier wordt geaccepteerd, is de klant verplicht om de goederen tegen de prijs van de leverancier met andere betaalmiddelen te betalen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat elke plaats waar een kaart wordt gepresenteerd een deelnemend leveringspunt is, voordat producten worden gekocht.
3.5 De klant kan kaarthouders toestemming geven om een kaart te gebruiken en zorgt ervoor dat kaarthouders voldoen aan de verplichtingen van de klant onder deze overeenkomst. De klant zorgt ervoor dat kaarten alleen in het bezit zijn van en alleen worden gebruikt door geautoriseerde kaarthouders en dat kaarten niet in het bezit blijven van iemand die niet langer een geautoriseerde kaarthouder is. De klant is aansprakelijk voor alle aankopen die met een kaart zijn gedaan door een niet-geautoriseerde gebruiker.
3.6 De kaart mag alleen worden gebruikt voor aankopen die overeenkomen met een normaal verbruik of gebruik en kaarten kunnen alleen door de klant worden gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wetgevingen.
3.7 Klanten en kaarthouders hebben niet het recht om deel te nemen aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND)-promoties of loyaliteitsprogramma’s voor transacties met behulp van een kaart, tenzij anderszins uitgenodigd in de voorwaarden van een dergelijke promotie of loyaliteitsprogramma.
3.8 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan haar kaartprogramma aanpassen of beëindigen en/of vervangen door een ander programma. Bovendien kan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) het aantal leveranciers en/of leveringspunten waar de kaarten kunnen worden gebruikt zonder kennisgeving verhogen of verlagen en het type variëren.
3.9 Indien de klant een aankoopapparaat aanschaft op grond van deze overeenkomst, zal de klant:
(a) het aankoopapparaat samen met de voertuiggegevens registreren bij de benodigde derde partijen;
(b) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) alle correcte documentatie en accurate informatie verstrekken zoals van tijd tot tijd vereist door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND); en
(c) aansprakelijk zijn voor alle betalingen die via het aankoopapparaat worden gedaan gedurende een periode van twee (2) werkdagen nadat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen dat het aankoopapparaat moet worden stopgezet (ervan uitgaande dat een dergelijke kennisgeving is gegeven vóór 16.00 uur, bij gebreke waarvan de kennisgevingsperiode op de volgende werkdag zal beginnen).
3.10 De klant stemt ermee in en erkent dat het eigendom van het aankoopapparaat te allen tijde bij RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) blijft en dat het aankoopapparaat aan het einde van de overeengekomen periode aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) wordt geretourneerd, bij gebreke waarvan niet te restitueren kosten door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) in rekening worden gebracht.

4. Kaarten.
4.1 Aanvragen, eigendom, opzegging, blokkeren of vernieuwen van kaarten.
(a) Alle aanvragen voor de uitgifte van kaarten zijn ter discretie van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND). Het is wel te verstaan dat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) niet verplicht is om een aanvraag te aanvaarden, noch enige reden te geven bij weigering, noch enige correspondentie hierover aan te gaan. Elke kaart is geldig voor gebruik door de kaarthouder ten bedrage van de kredietlimiet vanaf de uitgiftedatum tot de vervaldatum.
(b) Kaarten blijven te allen tijde eigendom van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND). RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan naar eigen goeddunken kaarten annuleren of blokkeren of weigeren om kaarten te vernieuwen of te vervangen en de klant zal kaarten bij het eerste verzoek terugsturen naar RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND)’s hoofdzetel. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) mag aan de klant zonder voorafgaande kennisgeving kosten in rekening brengen op kaarten.
4.2 Gebruik van kaarten.
De klant zal bewerkstelligen dat een kaarthouder uitsluitend kaarten gebruikt die in overeenstemming zijn met de bepalingen van deze overeenkomst. Een kaart mag onder andere niet worden gebruikt in de volgende omstandigheden:
(a) tenzij de kaarthouder de kaart aan de leverancier bij het leveringspunt heeft getoond, voordat goederen zijn verkregen (behalve wanneer het leveringspunt het gebruik van een kaart middels een computerterminal op afstand toestaat);
(b) na de vervaldatum zoals deze op de kaart staat vermeld;
(c) indien de klant de kredietlimiet overschrijdt;
(d) indien de kaart als verloren of gestolen is gerapporteerd of de PIN gecompromitteerd in overeenstemming met Clausule 4.6;
(e) indien de kaart is geannuleerd of geblokkeerd of als om haar teruggave door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is verzocht;
(f) bij het niet naleven van de kaartprocedures, indien van toepassing;
(g) indien er sprake is van verlate betalingen;
(h) door een andere kaarthouder dan is aangegeven op de bestuurderskaart (zoals gedefinieerd in clausule 4.3 (a)) of voor een ander vervoermiddel dan is aangegeven op een vervoermiddelkaart (zoals gedefinieerd in clausule 4.3 (a));
(i) indien de kaarthouder niet de correcte pincode invoert.
Niettegenstaande clausule 4.2 (a)-(g), zal de klant aansprakelijk worden gehouden voor het betalen aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) van alle bedragen die voortkomen uit elke transactie plus eventuele kosten die worden geheven, als gevolg van een overtreding van deze clausule 4.2.
4.3 Soorten kaarten.
(a) Kaarten dragen, naar de keuze van de klant, ofwel de naam van de kaarthouder (“Bestuurderskaart”) of het kenteken van een vervoermiddel (“Vervoermiddelkaart”) en indien van toepassing elke andere vorm van door de klant verzochte en door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) geaccepteerde identificatie.
(b) Op verzoek van de klant mag RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), naar eigen goeddunken, kaarten uitgeven die geen bestuurderskaarten of vervoermiddelkaarten zijn (“Incidentele Kaarten”), kaarten die in bewaring moeten worden gegeven bij een leveringspunt (“Leveringspuntkaarten”) en kaarten met een identieke pincode die kan worden gebruikt door meerdere kaarthouders (“Groepskaarten”). Incidentele kaarten, leveringspuntkaarten en groepskaarten worden verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant en de klant is aansprakelijk voor alle transacties die worden gemaakt met incidentele kaarten, leveringspuntkaarten en groepskaarten, zelfs als zij verloren, gestolen, gedupliceerd, niet op de vervaldag ontvangen zijn of als de pincode is gecompromitteerd, totdat dergelijke kaarten zijn geblokkeerd. De klant zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) op verzoek vrijwaren met betrekking tot alle kosten, rechten en eisen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van incidentele kaarten, leveringspuntkaarten en groepskaarten en zal alle bijbehorende kosten betalen die verband houden met dergelijke kaarten. Hetzelfde geldt voor kaarten die niet worden verstrekt als leveringspuntkaarten, maar die de klant op eigen initiatief bij een leveringspunt deponeert.
4.4 Online en offline transacties.
Transacties worden online verwerkt, behalve als dit niet mogelijk is vanwege technische redenen die verband houden met de apparatuur die nodig is voor een dergelijke verwerking, in welk geval de transacties offline zullen worden verwerkt. Online transacties worden bevestigd door een pincode en offline transacties (waar toegestaan) zullen worden bevestigd door een pincode of door een handtekening van de kaarthouder op de verkoop bon. Transacties die op een dergelijke manier zijn bevestigd, worden geacht door de klant te zijn geaccepteerd en zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Een kaarthouder heeft geen recht op offline transacties en de klant zal aansprakelijk blijven voor transacties die zonder een pincode zijn gemaakt.
4.5 Veiligheidsmaatregelen.
(a) De klant zal verantwoordelijk zijn voor het identificeren en nemen van alle voorzorgsmaatregelen om de veilige opslag en het gebruik van de kaart en de bijbehorende pincode te garanderen. Niettegenstaande het voorafgaande, kan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) van tijd tot tijd specifieke voorzorgsmaatregelen aan de klant aanbevelen. Een kaart wordt verschaft met een pincode. De klant zal de pincode uitsluitend bekendmaken aan de kaarthouder die bevoegd is om de kaart te gebruiken. De klant zal ervoor zorgen dat de pincode niet gecompromitteerd wordt door de pincode geheim te houden voor iedereen, behalve de kaarthouder, de pincode nooit samen met de kaart te bewaren en een pincode discreet in te voeren. De klant zal de pincode op geen enkele manier schriftelijk vastleggen.
(b) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) mag, naar eigen goeddunken, eigendoms- en veiligheidslimieten bepalen (zoals een maximale waarde per transactie, een maximale waarde voor alle transacties per kaart gedurende een bepaalde periode of een maximaal aantal transacties per kaart gedurende een bepaalde periode), waarbij desbetreffende transacties kunnen worden geweigerd of kaarten kunnen worden geblokkeerd. Deze limieten worden bepaald en kunnen door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) op ieder moment naar eigen goeddunken worden herzien. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan, maar is niet verplicht om transacties te weigeren of kaarten te blokkeren die de veiligheidslimieten overschrijden. De klant zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) op diens verzoek vrijwaren van alle kosten, claims en eisen die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van alle dergelijke kaarten.
(c) Een leverancier mag, maar is niet verplicht om, de kaarthouder verzoeken om geschikte identificatie te tonen om te bewijzen dat zijn identiteit overeenkomt met de naam op de bestuurderskaart, bij gebreke waarvan deze leverancier de transactie mag weigeren en/of de kaart mag intrekken.
(d) Het kentekennummer of de naam op de kaart is geen veiligheidsmaatregel. De klant zal aansprakelijk blijven voor aankopen met de kaart, ongeacht of deze voor het vervoermiddel of voor de naam op de kaart is of anderszins.
4.6 Verloren, gestolen of gedupliceerde kaarten en gecompromitteerde pincodes.
(a) Indien de klant reden heeft om aan te nemen dat een kaart verloren, gestolen, gedupliceerd is of niet ontvangen zoals verwacht of dat de pincode gecompromitteerd is, moet de klant RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) meteen op de hoogte brengen, per telefoon of per e-mail. Waar de kennisgeving mondeling heeft plaatsgevonden, zal de klant dit daarna binnen twee (2) werkdagen schriftelijk bevestigen (“Bevestiging”).
(b) De klant is aansprakelijk voor alle transacties die met een verloren, gestolen of gedupliceerde kaart zijn gemaakt, gedurende een periode van twee (2) werkdagen, nadat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) de schriftelijke kennisgeving of bevestiging van de verloren of gestolen kaart van de klant heeft ontvangen. Echter, als na twee (2) werkdagen transacties worden gemaakt met de verloren, gestolen of gedupliceerde kaart waarbij de correcte pincode wordt gebruikt, dan blijft de klant aansprakelijk voor zulke transacties, tot RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) de verloren, gestolen of gedupliceerde kaart heeft geblokkeerd, wat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zo snel zal doen als redelijkerwijs uitvoerbaar is. Bovendien, indien de klant heeft kennisgegeven dat een kaart is verloren, gestolen of gedupliceerd en de kaarthouder deze kaart vervolgens gebruikt, blijft de klant aansprakelijk voor dergelijke transacties en mag RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) een redelijke vergoeding in rekening brengen aan de klant om de kosten te dekken, die RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) heeft gemaakt ten gevolge van de kennisgeving door de klant, inclusief alle betalingen die RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan welke persoon dan ook heeft gedaan als beloning voor het in beslag nemen van desbetreffende kaart.
(c) De klant zal aansprakelijk zijn voor alle transacties die middels een gecompromitteerde pincode met een kaart worden gemaakt, totdat (i) de klant RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) in kennis heeft gesteld, zoals hierboven gedetailleerd in clausule 4.6 (a); en (ii) totdat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) de gecompromitteerde kaart heeft ontvangen, waarvan de bovenste hoeken zijn afgeknipt.
(d) De klant zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) alle redelijke assistentie verlenen om het verlies, duplicatie of diefstal van een kaart te onderzoeken en om RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) te assisteren bij het terugvinden van de verloren of gestolen kaart of een duplicaat van de kaart. De klant moet de politie in kennis stellen van verlies, diefstal, duplicatie of ander misbruik en een aangifte en misdrijfreferentienummer verkrijgen, die aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) moeten worden verstrekt.
4.7 Opzegging, intrekking of vervanging van kaarten.
(a) Indien de klant een kaart om welke reden dan ook wil opzeggen of intrekken, moet hij RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) dienovereenkomstig in kennis stellen en de kaart met een afgeknipte hoek terugsturen aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND). De klant zal aansprakelijk blijven voor alle gemaakte transacties of kosten met betrekking tot een opgezegde of ingetrokken kaart, voordat de kaart door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is ontvangen;
(b) Bij ontvangst van nieuwe kaarten die bestaande of vervallen kaarten vervangen, zal de klant garanderen dat alle vervangen kaarten meteen vernietigd worden. De klant blijft aansprakelijk voor alle transacties die met de vervangen kaarten worden gemaakt.
4.8 Zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant, behoudt RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zicht het recht voor om kosten in rekening te brengen met betrekking tot het opnieuw uitgeven en vervangen van kaarten.

5. Prijs, facturering en betaling.
5.1 Prijs.
(a) De prijzen die moeten worden betaald voor brandstofproducten en niet-brandstofproducten kunnen van tijd tot tijd door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan de klant worden medegedeeld. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de te betalen prijs voor brandstofproducten en niet-brandstofproducten zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant te wijzigen, als gevolg van veranderingen in groothandelsprijzen voor ruwe olie, valuta of wisselkoersen, belasting/brandstofbelasting, veranderlijkheid op de oliemarkt in het algemeen, het aantal goederen dat door de klant wordt aangeschaft of om welke andere reden dan ook.
(b) De klant:
(i) gaat akkoord met het betalen van de van tijd tot tijd geldende prijzen voor brandstofproducten en niet-brandstofproducten;
(ii) erkent dat als gevolg van veranderingen van groothandelsprijzen voor ruwe olie, valuta of wisselkoersen, belasting/brandstofbelasting, veranderlijkheid op de oliemarkt in het algemeen, het aantal goederen dat door de klant wordt aangeschaft of om welke reden dan ook, het onpraktisch is voor RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) om iedere klant over zulke prijswijzigingen in kennis te stellen;
(iii) gaat ermee akkoord dat het gebruik van een kaart het accepteren van variaties in prijzen met zich meebrengt; en
(iv) gaat ermee akkoord dat de prijs van brandstofproducten hoger kan zijn dan de pompprijs op het moment van de transactie.
(c) Voor transacties van goederen op kaarten buiten het Netwerk, mag RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) een bedrag of een toeslag bovenop de prijs van de goederen in rekening brengen.
(d) Goederen worden gefactureerd samen met kosten, belastingen, invoerrechten en andere kosten die in het land van levering worden geheven. BTW zal afzonderlijk worden gespecificeerd voor leveringen in landen waar dit wettelijk mogelijk is. Belastingen, invoerrechten en kosten zullen ook worden toegevoegd aan alle servicekosten of andere te betalen bedragen, indien van toepassing. Klanten zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) over iedere wijziging van hun land specifieke belasting (of BTW) ID-nummers, adressen en fiscale vertegenwoordigers.
(e) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) mag naar eigen goeddunken een vergoeding in rekening brengen voor klantendiensten of faciliteiten die zij aan de klant levert, waaronder mogelijk, maar niet beperkt tot, de toepassing van een percentage servicekosten bovenop de aanschaf van alle goederen. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan van tijd tot tijd het bedrag van de kosten of de diensten waarop de kosten betrekking hebben aanpassen, zonder voorafgaande kennisgeving.
(f) Kosten kunnen eenzijdig worden gewijzigd en van tijd tot tijd worden bijgewerkt, waarbij RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) naar eigen goeddunken handelt zonder kennisgeving aan de klant. Om alle twijfel te vermijden, zullen alle wijzigingen die zijn gemaakt in overeenstemming met dit artikel 5.1 (f) meteen van kracht zijn.
5.2 Facturering.
(a) Zodra kaarttransacties zijn verwerkt, worden de klanten gefactureerd met inachtneming van de tussen RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en de klant overeengekomen frequentie. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan periodieke beoordelingen uitvoeren op alle klanten en RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) behoudt zich het recht voor om de factuurfrequentie en de betalingsvoorwaarden van de klant zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
(b) Het gebruik van elektronische facturering (indien beschikbaar) is afhankelijk van het feit dat de klant zich abonneert op de elektronische facturatiedienst. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan de klant naar eigen goeddunken kosten in rekening brengen op basis van het soort facturatiedienst waarop de klant zich abonneert. Bij het abonneren op de elektronische facturatiedienst gaat de klant akkoord dat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) facturen elektronisch archiveert of elektronisch kan laten archiveren door een door haar aangewezen derde contractant. De klant wordt per email op de hoogte gesteld wanneer een nieuwe factuur online beschikbaar is, via RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND)’s online klantenportaal of een andere methode die RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) van tijd tot tijd zal bepalen. Kennisgeving per email wordt alleen ter informatie verstrekt en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing in overeenstemming met deze overeenkomst.
In geval van handmatige aanpassingen kan de klant nog steeds een papieren factuur ontvangen. Indien een emailmelding of elektronische factuur het gespecificeerde emailadres verzuimt te bereiken, is het de verantwoordelijkheid van de klant om RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) in te lichten en een dergelijk falen of verlies zal geen invloed hebben op de aansprakelijkheid van de klant voor het betalen van alle bedragen die de klant aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) verschuldigd is op of voor de vervaldatum voor betaling. Om twijfel te vermijden is de klant verantwoordelijk voor het informeren van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) over alle veranderingen in de administratiegegevens van de klant, waaronder het daarvoor bestemde emailadres. De klant is verantwoordelijk voor het informeren van haar plaatselijke belastingkantoor, indien vereist, over haar intentie om facturen elektronisch te ontvangen.
(c) De klant zal gefactureerd worden in euro’s (€) voor aangekochte goederen. Aankopen die in vreemde valuta zijn gedaan, worden naar die munteenheid geconverteerd middels gebruik van de wisselkoers.
(d) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zal facturen of debetnota’s, betalingsverzoeken, niet-eigendomsfacturen, facturen zonder BTW of andere wettelijke soortgelijke documenten uitgeven zoals toegestaan door de transacties, of zal ervoor zorgen dat dergelijke documenten namens haar worden verstrekt, voor goederen die door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) of leveranciers aan de klant zijn verkocht. Indien de klant een BTW factuur vereist voor goederen die verkocht worden door leveranciers in omstandigheden waar het RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) wettelijk niet is toegestaan om een BTW factuur te verstrekken, moet de klant een factuur vragen op het moment van de transactie bij het leveringspunt. Facturen, debetnota’s, betalingsverzoeken en andere wettelijke soortgelijke documenten worden hierin gezamenlijk “Factuur/facturen” genoemd.
(e) Facturen worden opgemaakt op basis van transactiegegevens die door de leveranciers aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zijn medegedeeld. Daarom kunnen alle navolgende correcties die door de leveranciers worden gecommuniceerd, leiden tot een rectificatie van de facturen.
(f) Verkoopvouchers, of duplicaten daarvan, worden niet door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) verstrekt en moeten, indien vereist, door de klant worden verkregen bij het leveringspunt ten tijde van de transactie.
5.3 Betaaltermijn, betaalwijze en waarborgen.
Facturen moeten zijn betaald op de vervaldag die op de factuur is vermeld (“betaaltermijn”). De klant betaalt facturen zonder enige korting, inhouding of verrekening, zodat de aangewezen bankrekening van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) met het volledige bedrag en in de valuta die op de factuur is aangegeven binnen de betaaltermijn wordt gecrediteerd. Indien dit niet in acht wordt genomen, wordt dit beschouwd als een “verlate betaling”.
(b) Tenzij anders overeengekomen met RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), zullen betalingen via automatische overschrijving worden gemaakt. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan kosten in rekening brengen voor iedere andere betaalmethode dan automatische incasso.
De klant zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) een automatische overschrijvingsvolmacht geven die acceptabel is voor RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en de klant zal ervoor zorgen dat een geldige automatische overschrijvingsvolmacht te allen tijde beschikbaar is gedurende de duur van de overeenkomst. Indien desalniettemin op enig moment een automatische overschrijving voor RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) door de bank van de klant wordt ingetrokken, zal de klant RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) meteen een bedrag betalen dat gelijk staat aan het bedrag van desbetreffende ingetrokken automatische overschrijving. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is gerechtigd om administratiekosten in rekening te brengen, verhoogd in overeenstemming met de bankkosten die RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) heeft gemaakt voor ingetrokken of mislukte automatische overschrijvingen. De klant zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) tijdig in kennis stellen over wijzigingen in de bankrekeninggegevens om een verlate betaling te voorkomen.
(c) Te allen tijde heeft RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) het recht om naar eigen goeddunken een betaalmethode of een betaaltermijn te herzien en om ieder krediet dat aan de klant is toegekend, te herzien of in te trekken. Niettegenstaande andere middelen waarover RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) beschikt, in het geval dat krediet wordt opgenomen, zullen alle verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, wel of niet gefactureerd, meteen betaald moeten worden en vinden alle toekomstige verkopen door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan de klant plaats met vooruitbetaling of volledige dekking door een borg in overeenstemming met clausule 5.3 (d), bepaald door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND).
(d) De klant zal aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) verstrekken en de beveiliging handhaven in de bedragen, typen, vormen en uitgevers zoals RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) die van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan specificeren. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan de klant verzoeken het bedrag dat door de zekerheid wordt gedekt te verhogen of een aanvullende voorzorgsmaatregel te treffen als RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), naar eigen goeddunken, van mening is dat dit vereist is om de huidige of toekomstige betalingen van de klant aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) te garanderen. De klant zal alle verlopende veiligheidsvoorzieningen uiterlijk op de datum die overeenkomt met de vervaldatum van de veiligheidsvoorziening vernieuwen, met inachtneming van het hierop in mindering brengen van het aantal dagen dat overeenkomt met de van toepassing zijnde betaaltermijn. Indien de klant nalaat dit te doen, heeft RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) het recht om de kaarten te blokkeren. Indien een waarborg van kracht is, en een verandering in de aandeelhoudersstructuur bij de aandeelhouders van de klant plaatsvindt en de moedermaatschappij die de veiligheidsvoorziening heeft verstrekt niet langer een beschermer van de klant is, moet de klant meteen een door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) acceptabele alternatieve veiligheidsmaatregel treffen, tenzij en tot is bevestigd door de beschermer van de garantie dat de garantie van kracht blijft. Nalaten om te allen tijde toereikende veiligheidsmaatregelen te treffen of onderhouden zorgt ervoor dat alle bedragen die de klant aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) verschuldigd is (al dan niet gefactureerd), op welke rekening dan ook, meteen en automatisch betaald moeten worden. De klant zal ervoor zorgen dat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) tot tenminste 6 (zes) maanden vanaf het einde van de maand na beëindiging van deze overeenkomst een beroep kan doen op de veiligheidsmaatregel.
(e) Betwiste facturen moeten door de klant volledig worden betaald op de vervaldatum. Indien partijen vervolgens overeenkomen dat desbetreffende factuur met een bepaald bedrag moet worden gecorrigeerd, zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) prompt een creditnota verstrekken en het bedrag terugbetalen of het verrekenen met bedragen die door de klant aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) verschuldigd zijn. Om twijfel te voorkomen: elk geschil met betrekking tot een factuur zal door de klant worden ingediend binnen dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum. Na deze periode wordt het factuurbedrag geacht door de klant te zijn overeengekomen.
(f) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en haar aangesloten ondernemingen mogen te allen tijde, zonder kennisgeving aan, of verzoek aan de klant, alle bedragen die RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en/of ieder van haar aangesloten ondernemingen aan de klant of iedere aangesloten onderneming van de klant verschuldigd is, te allen tijde verrekenen met de bedragen die de klant of iedere aangesloten onderneming van de klant aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en/of aan haar aangesloten ondernemingen verschuldigd is. De klant zal de door hem verschuldigde bedragen niet inhouden of verrekenen met de door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) verschuldigde bedragen, tenzij dit wettelijk is opgelegd.
5.4 Wanbetaling door de klant.
(a) Verlate betaling door de klant. De klant zal alle bedragen die de klant verschuldigd is aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (al dan niet gefactureerd) op welke rekening dan ook onmiddellijk en automatisch betaalbaar maken, onverminderd het recht van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) om automatisch en zonder kennisgeving het rentetarief in rekening te brengen.
(b) De klant blijft aansprakelijk voor alle kosten, heffingen en andere aansprakelijkheden die RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) maakt als gevolg van de verlate betaling. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) heeft het recht om alle kosten van de vordering, inclusief de procureurskosten voor het wettelijk toegestane deel, in rekening te brengen, vermeerderd met alle verschuldigde kosten. Voor betalingen die niet op de vervaldag plaatsvinden, behoudt RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zich het recht voor om kosten in rekening te brengen met betrekking tot desbetreffende verlate betaling.
(c) Alle tegoeden of terugbetalingen aan de klant zullen worden gebruikt om af te betalen: (i) alle verschuldigde rente; (ii) alle ongedekte delen van de schuld; (iii) alle gedekte delen van de schuld; en ten slotte (iv) alle andere schuldenlast aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND).
(d) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) mag, zonder voorafgaande kennisgeving of verzoek, enige of alle veiligheidsmaatregelen gebruiken om iedere schuldenlast of verplichting van de klant en/of eenieder van de aangesloten ondernemingen van de klant aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en/of eenieder van haar aangesloten ondernemingen te verrekenen of te voldoen, inclusief schuldenlast die voortkomt uit aanschaffen binnen deze overeenkomst of uit iedere andere overeenkomst die overeengekomen is tussen de klant en/of eenieder van de klant aangesloten ondernemingen en RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en/of haar aangesloten ondernemingen.
(e) Indien een storting door de klant en/of door haar aangesloten ondernemingen is gemaakt, dan kan die storting door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) naar eigen goeddunken worden gebruikt, als betaling voor transacties die zijn gefactureerd of nog niet gefactureerd of ter voldoening van alle andere bedragen die door de klant of door eenieder van de aangesloten ondernemingen van de klant aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en/of aan eenieder van haar aangesloten ondernemingen verschuldigd zijn.
(f) In geval van verlate betaling, het nalaten van of handhaven van voldoende veiligheidsmaatregelen, het overschrijden van de kredietlimiet, of indien RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), naar eigen goeddunken, bepaalt dat er objectieve redenen zijn waaruit geconcludeerd kan worden dat de financiële positie van de klant verzwakt of onbevredigend is of zal worden, mag RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) meteen, zonder voorafgaande kennisgeving, de kaarten van de klant blokkeren of annuleren.
(g) In het geval van verlate betaling, behoudt RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor alle transacties gedurende een periode van drie (3) maanden, die direct volgt nadat de verlate betaling heeft plaatsgevonden.
(h) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen, kaarten op te schorten of kosten in rekening te brengen in het geval dat de kredietlimiet van de klant is overschreden.
(i) Indien de klantenrekening om welke reden dan ook wordt opgeschort en vervolgens weer geactiveerd, dan kan de klant kosten in rekening worden gebracht voor iedere verzochte reactivering. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor rekeningen die niet gereactiveerd worden.
(j) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (of haar zaakwaarnemers of vertegenwoordigers) mag kredietcontrole op de klant verrichten. De klant geeft RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) hierbij toestemming aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (of haar zaakwaarnemers of vertegenwoordigers) om desbetreffende controles te verrichten. De klant erkent en gaat akkoord met het feit dat de kredietcontroles het verstrekken van informatie over de klant aan bevoegde kredietreferentie-agentschappen of derde partijen met zich mee kan brengen. Van tijd tot tijd mag RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) de verkregen informatie die het resultaat is van de kredietcontrole gebruiken om de klant van tijd tot tijd te informeren over ieder ander productaanbod door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) of derde partijen.
(k) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) mag periodieke risicobepalingen van de klanten nagaan, gebruik makend van door de industrie erkende risicoblootstellingsmanagementhulpmiddelen en/of algemene marktintelligentie. Indien, voortvloeiend uit een dergelijke risicobepaling, de risicoblootstelling een door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) naar eigen goeddunken bepaald risicoblootstellingsniveau bereikt, dan kunnen op het risico gebaseerde kosten worden toegepast op alle aanschaffen van brandstofproducten voor de duur van het toegenomen risicoblootstellingsniveau, totdat het punt is bereikt waarop het oorspronkelijke risiconiveau is hervat.

6. Informatie en datageheimhouding.
6.1 De klant zal garanderen dat alle informatie die wordt gecommuniceerd aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (inclusief naam, burgerlijke staat, adres, e-mailadres, sleutelpersonen, bankgegevens) accuraat is en zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) terstond schriftelijk informeren over alle wijzigingen. Op verzoek zal de klant tijdig complete en accurate financiële bankafschriften verstrekken (bijvoorbeeld de laatste gecontroleerde rekeningen, een bijgewerkte jaarbalans of een winst- en verliesrekening) en gerelateerde informatie om RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) te assisteren bij het financiële beoordelingsproces.
6.2 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan niet door de klant aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste facturen, documentatie of meldingen over transacties die voortvloeien uit incorrecte informatie die aangeleverd is door de klant, kaarthouder of leverancier. Alle gelden die door de klant verschuldigd zijn aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) moeten terstond worden betaald als RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) ontdekt dat de door de klant aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) verstrekte informatie onjuist is.
6.3 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) mag te allen tijde elke relevante informatie over de klant, haar kaarthouders of haar transacties bekend maken, voor zover dit noodzakelijk wordt geacht door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) om de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk te maken. De klant zal de informatie die bekend is gemaakt of die afkomstig is uit deze overeenkomst als vertrouwelijk behandelen.
6.4 Bescherming van persoonsgegevens.
(a) De doelstellingen van deze clausule 6.4, “persoonlijke gegevens”, “proces/procesverwerking”, “gegevenscontroleur”, “gegevensverwerker”, “gegevensonderwerp” en “persoonlijke gegevensschending” zullen dezelfde betekenis hebben als in de AVG-wetten. “AVG-wetten” betekent in relatie tot alle persoonlijke gegevens die worden verwerkt conform deze overeenkomst, de AVG (EU) 2016/679 (“AVG”) en alle andere toepasselijke nationale wetten die in verband staan met de verwerking van persoonlijke gegevens.
(b) De klant erkent dat in de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (als gegevensverwerker) de hiernavolgende soorten persoonlijke gegevens zal verwerken, met betrekking tot de volgende gegevenscategorieën strikt in verband met en met als doel het uitvoeren van haar verplichtingen in deze overeenkomst en voor de duur van deze overeenkomst: (i) soorten persoonlijke gegevens: contactgegevens (volledige naam, initialen, contactadres); overdraagbare gegevens (gegevens van aankopen en plaatsen van aankopen); werkgegevens (baan en werkgeversinformatie); (ii) categorieën van betrokkenen: vertegenwoordigers van de klant, de leverancier en de kaarthouders.
(c) Waar optredend als gegevensverwerker namens de klant, zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND): (i) alleen persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken in die mate die nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst; en zoals vereist is om te voldoen aan een EU- of lidstaatwet waaraan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) onderhevig is, in welk geval RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (tot zover de wet toestaat) de klant over die wettelijke eis zal informeren, alvorens die persoonlijke gegevens te verwerken.
(d) De klant geeft hierbij in het algemeen toestemming aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) om sub verwerkers aan te stellen, die van tijd tot tijd door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kunnen worden betrokken ter ondersteuning van de levering van diensten door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan de klant, op voorwaarde dat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) voldoet aan de voorwaarden zoals opgesteld in Artikel 28 (2) en (4) van de AVG.
(e) RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) implementeert toepasselijke technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens die in het kader van deze overeenkomst zijn verzameld te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging of onvoorzien verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaring of toegang, in het bijzonder wanneer het verwerken de overdracht van gegevens via een netwerk betreft en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking. Belang hechtend aan de allernieuwste technieken en de kosten van de implementatie ervan, zullen zulke maatregelen een veiligheidsniveau garanderen dat passend is met betrekking tot de risico’s die het verwerken en de aard van de te beschermen gegevens met zich mee brengen.
(f) Voor zover RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) persoonlijke gegevens verwerkt als gegevensverwerker namens de klant, zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (i) redelijke stappen ondernemen om de betrouwbaarheid te garanderen van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND)-medewerkers die toegang zouden kunnen hebben tot de persoonlijke gegevens en hun behandeling van de persoonlijke gegevens als vertrouwelijk; (ii) prompt de klant op de hoogte brengen van elke communicatie van een betrokkene met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens, of iedere andere communicatie (inclusief van een toezichthoudend orgaan) met betrekking tot de verplichtingen van de klant onder de Gegevensbeschermingswetten; (iii) de klant zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen zodra hij zich bewust is van een schending van de persoonlijke gegevens van de klant of zijn gegevensverwerkers, waarbij de kennisgeving alle informatie moet bevatten die redelijkerwijze door de klant vereist is om te voldoen aan zijn verplichtingen onder de Gegevensbeschermingswetten; en (iv) binnen 120 dagen na beëindiging of het vervallen van deze overeenkomst ophouden met het verwerken van de persoonlijke gegevens en zo snel mogelijk daarna de persoonlijke gegevens en eventuele kopieën ervan of de informatie die deze bevat retourneren of veilig wissen uit haar systemen.
(g) Voor zover wettelijk toegestaan, zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) dergelijke verdere informatie aan de klant ter beschikking stellen en (indien van toepassing) meewerken aan de uitvoering van een audit of een inspectie-oefening, zoals de klant redelijkerwijze bevestiging kan eisen dat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) overeenkomstig de verplichtingen handelt zoals uiteengezet in de clausules 6.4 (c) – (f) (inclusief), altijd met dien verstande dat deze eis RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) niet zal verplichten om toegang tot informatie te verschaffen of verlenen betreffende (i) interne prijsinformatie van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND); (ii) informatie met betrekking tot andere klanten van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (inclusief alle prijsinformatie); (iii) alle niet-openbare externe rapporten van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND); (iv) alle interne rapporten die opgemaakt zijn door een interne auditfunctie van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND); (v) alle intellectuele eigendomsrechten van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND); of (vi) alle informatie die de Gegevensbeschermingswetten zou schenden. Verder kan maximaal een audit of review onder deze clausule geactiveerd worden in een periode van twaalf (12) maanden en altijd op de voorwaarde dat de partijen (redelijk handelend) een wederzijds geschikte datum overeenkomen waarop de audit of het review kan plaatsvinden.
(h) De klant erkent dat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) (als gegevenscontroleur) persoonlijke gegevens mag verwerken met betrekking tot de klant en de kaarthouders door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), de leverancier of iedere door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aangestelde derde partij, voor de uitvoering van deze overeenkomst en voor legitieme doeleinden vereist door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) waaronder, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van deze overeenkomst, rekeningen en documenten bijhouden, facturatie, kredietanalyse, het verbeteren van de servicekwaliteit, marktanalyse, het samenstellen van statistieken of voor het versturen van marketing en/of andere informatie naar de klant, waaronder na de beëindiging of het vervallen van deze overeenkomst. (i) De klant gaat hierbij uitdrukkelijk akkoord om gehoor te geven aan de eisen van de gegevensbeschermingswetgeving, inclusief maar niet beperkt tot (indien van toepassing) het verkrijgen van toestemming van iedere kaarthouder voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens conform deze overeenkomst en garandeert dat hij heeft verkregen, of zal verkrijgen (waar van toepassing) alle noodzakelijke toestemmingen van kaarthouders om het verwerken van hun gegevens door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), leveranciers en door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aangewezen derde partijen toe te staan, in overeenstemming met deze clausule 6.4, voordat dergelijke persoonlijke gegevens worden verwerkt.
(j) Voor details over de benadering van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) van gegevensbescherming, raadpleegt u alstublieft onze “privéverklaring” op https://www.radius.com/legal/en/privacy-policy-en/ en “Gegevensbescherming” verklaring in de wettelijke voetnoot op https//www.radiuspaymentsolutions.com/

7. Duur en beëindiging.
7.1 Deze overeenkomst zal ingaan bij het eerste gebruik door de klant of door de kaarthouder van een kaart en wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen te beëindigen. In het geval dat de klant de kaart nooit gebruikt, kan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) een niet-gebruiksvergoeding opleggen zoals bepaald naar eigen goeddunken.
7.2 De klant kan de rekening sluiten door het nummer op de website te bellen. Geen andere vorm van communicatie zal het sluiten van een rekening bewerkstelligen. In het geval dat de klant zijn rekening sluit, zal de klant: (i) alle kaarten aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) retourneren; (ii) garanderen dat er geen transacties worden gedaan na het verzoek om de rekening te sluiten; (iii) aansprakelijk blijven om op verzoek meteen elke openstaande balans te betalen, inclusief alle tarieven, vergoedingen en kosten tot en met de datum van terugbetaling; (iv) indien kaarten per aangetekende post teruggestuurd worden, garanderen dat de kaarten zijn doorgeknipt en de magnetische strook is beschadigd; en (v) uitsluitend de doorlopende betaalopdracht naar RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) heeft geannuleerd als alle openstaande betalingen zijn afgelost. Om alle twijfel te voorkomen zal een rekening van een klant niet worden gesloten, totdat alle kaarten aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zijn teruggestuurd en aan alle verplichtingen binnen deze overeenkomst is voldaan.
7.3 Niettegenstaande alle andere rechtsmiddelen die RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) ter beschikking staan, kan deze overeenkomst door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) met directe ingang worden beëindigd door kennisgeving aan de klant in de volgende omstandigheden, zonder rechterlijke of arbitraire tussenkomst:
(a) indien de klant een verlate betaling doet;
(b) indien de klant zijn kredietlimiet overschrijdt;
(c) indien de klant verzuimt voldoende beveiliging te bieden of in stand te houden in overeenstemming met clausule 5.3 (d);
(d) indien er een vermoeden is van fraude of misbruik van de kaart(en) van de klant of dergelijke fraude of misbruik is vastgesteld;
(e) voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, indien de klant (als individu) overlijdt of niet in staat is om zijn schulden te betalen of (als bedrijf) als een curator (anders dan met als doel verbinding of reconstructie), administratief curator, executeur of bewindvoerder wordt aangesteld met betrekking tot het geheel of een deel van het vermogen van de klant of bedrijf of de klant gaat een overeenkomst of schikking aan met zijn schuldeisers, of als het onmogelijk wordt om zijn schulden te betalen of indien de klant lijdt of beslaglegging ondergaat op een van zijn goederen of panden of enige uitrusting in zijn panden of zich andere omstandigheden voordoen die de rechtbank of een schuldeiser het recht geeft om een bewindvoerder, administratief curator of executeur aan te stellen of om een liquidatiebevel met betrekking tot de klant op te maken.
(f) indien RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) een kredietbeoordeling of beoordeling uitvoert en/of verkrijgt (waarmee de klant hierbij akkoord gaat dat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) deze van tijd tot tijd uitvoert en/of verkrijgt) welke, volgens de exclusieve mening van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) niet bevredigend is;
(g) Indien RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) naar eigen goeddunken bepaalt dat er objectieve redenen zijn om te concluderen dat de financiële status van de klant verzwakt of onbevredigend is geworden of waarschijnlijk zal worden;
(h) Indien de klant een (andere) voorwaarde van deze overeenkomst schendt; of
(i) Indien de klant deze overeenkomst overdraagt zonder toestemming van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) of als er een verandering is over de controle van de klant.
7.4 Indien kennisgeving van beëindiging van deze overeenkomst om welke reden dan ook wordt gedaan, zal de totale openstaande balans van de rekening van de klant (al dan niet gefactureerd) meteen vervallen en verschuldigd zijn aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND). Bij de beëindiging van deze overeenkomst komt een einde aan het recht van de klant om kaarten te gebruiken en de toegang van de klant tot de website kan gestopt of beperkt worden. Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de klant voor het gebruik van kaarten na beëindiging tot het moment dat desbetreffende kaarten zijn ontvangen door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) of aan de rechten die RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) al op de datum van desbetreffende beëindiging had opgebouwd onder de voorwaarden die rechtsgeldig waren voor de beëindiging van deze overeenkomst. Securiteiten zullen van kracht blijven totdat de laatste onder deze overeenkomst verschuldigde betaling is ontvangen door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND).

8. Uitsluiting en beperking.
8.1 Onderhevig aan clausule 8.10, zullen de uitdrukkelijke voorwaarden van deze overeenkomst van toepassing zijn in plaats van alle garanties, voorwaarden, begrippen, verklaringen, beweringen, beloftes en schuldbekentenissen hetzij uitgedrukt of geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht, gewoonte, gebruik of anderszins, die alle worden uitgesloten voor zover wettelijk maximaal mogelijk is.
8.2 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) geeft geen garantie, uitgedrukt of geïmpliceerd, met betrekking tot goederen die aan de klant zijn verstrekt, behalve met betrekking tot de titel van de geleverde goederen.
8.3 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade geleden door de klant of de kaarthouder in verband met goederen, behalve voor zover deze aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden beperkt of uitgesloten.
8.4 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is niet aansprakelijk voor enig falen van een leverancier om kaarten te verwerken of voor enige weigering door een leverancier om kaarten te accepteren. De verkoop van goederen door leveranciers vindt plaats onder de exclusieve verantwoordelijkheid van desbetreffende leverancier en de klant moet iedere claim met betrekking tot de verkoop van goederen meteen bij desbetreffende leverancier indienen.
8.5 Onderhevig aan clausule 8.10, het totale bedrag van aansprakelijkheid van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) dat voortvloeit uit of in verband staat met deze overeenkomst is, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief plichtsverzaking), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins (en inclusief claims met betrekking tot goederen die met een kaart zijn gekocht), gedurende een periode van 12 maanden zal in geen geval het totale bedrag overschrijden dat gelijk staat aan de prijs van alle goederen die betaald is door de klant aan RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) overeenkomstig clausule 5.1 in die periode van 12 maanden met aftrek van de prijs die alle desbetreffende goederen door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) aan een derde partij inclusief leverancier in die periode van 12 maanden. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND)’s aansprakelijkheid onder deze overeenkomst voor welke claims dan ook die in verband staan met goederen die gekocht zijn met een kaart, wordt beperkt tot de aanschafprijs van desbetreffende goederen.
8.6 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is niet aansprakelijk voor verlies van winst, verlies van inkomsten of verlies van kansen of enig voortvloeien of indirect verlies of schade opgelopen door de klant of kaarthouder ten gevolge van een claim.
8.7 Claims door de klant of kaarthouder worden kwijtgescholden, mits deze per aangetekende brief binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de datum van de gebeurtenis die de claim heeft geactiveerd worden gemaakt.
8.8 De klant zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), haar functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers vrijwaren en schadeloos stellen met betrekking tot verliezen die zijn veroorzaakt of het gevolg zijn van de nalatigheid of weloverwogen handelingen of verwaarlozingen van de klant of zijn kaarthouders.
8.9 De klant vrijwaart en zal RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), haar functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers van alle aansprakelijkheid vrijwaren, inclusief de aansprakelijkheid van de werkgever, met betrekking tot alle schade aan het eigendom van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) of de klant of de dood of persoonlijk letsel van hun respectievelijke medewerkers of vertegenwoordigers ontstaan uit of voortvloeiend uit het gebruik van de kaart, de locatie of het product. Niets in deze overeenkomst heeft tot gevolg dat de aansprakelijkheid van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) met betrekking tot een claim die ontstaat als gevolg van fraude, nalatigheid of opzettelijk wangedrag van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), haar aannemers of agenten en hun respectieve werknemers wordt beperkt of uitgesloten (maar, om twijfel te vermijden is RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) op geen enkele manier aansprakelijk jegens de klant of kaarthouder voor fraude, nalatigheid of opzettelijk wangedrag van een externe dienstverlener) behalve voor zover aansprakelijkheid wettelijk niet kan worden uitgesloten, en op voorwaarde dat RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) in geen geval aansprakelijks voor enige gevolg- of indirecte schade die op welke manier dan ook ontstaat.
8.10 Niets in deze overeenkomst zal de aansprakelijkheid van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) voor overlijden of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door nalatigheid van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), of de nalatigheid van de RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND)’s medewerkers, de vertegenwoordigers of toeleveranciers buitensluiten of beperken; of voor iedere andere aansprakelijkheid die niet door de wet kan worden uitgesloten of beperkt.
8.11 Onderhevig aan clausule 8.10 is RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) in geen geval aansprakelijk jegens de klant voortvloeiend uit of in verband met deze overeenkomst, zij het contractueel, onrechtmatige daad (inclusief plichtsverzaking), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, voor verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contracten, verlies van handel of handelsmogelijkheden, verlies van productie, verlies van omzet of inkomsten, verlies van beschikbaarheid, verlies of bewerken van gegevens of informatie die door u zijn verschaft, verlies van verwachte bezuinigingen, verspilde uitgaven, reputatieverlies, verlies van goodwill of gebruiksverlies, in alle gevallen hetzij direct of indirect door de klant geleden of opgelopen, of voor enige voortvloeiend, indirect of speciaal verlies of schade hoe dan ook ontstaan en of van welke aard dan ook (zelfs als RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) op de hoogte was gebracht van de mogelijkheid dat u hetzelfde zou ondergaan) of zeer hoge of typische schades.
8.12 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is niet aansprakelijk jegens de klant voor zover dit is veroorzaakt of voortvloeit uit (i) de handelingen van de klant, nalatigheden, verzuim, fraude of plichtsverzaking; of (ii) de handelingen, nalatigheden, verzuim, fraude of plichtsverzaking van een derde partij.
8.13 Uitspraken die door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) worden gedaan met betrekking tot de kaarten en alle aanbevelingen, meningen, geschatte besparingen en verwachtingen (samen “Verwachtingen”) in alle communicatie tussen RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en de klant, worden te goeder trouw gedaan op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar is en zulke verwachtingen worden alleen aan de klant gericht. RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot verliezen, verplichtingen, uitgaven, claims, kosten of schades geleden of opgelopen als gevolg van of met betrekking tot het vertrouwen van de klant in zulke verwachtingen en de klant erkent dat die aansprakelijkheid een zakelijk risico is dat de klant volledig aanneemt.
8.14 Deze clausule zal volledig van kracht en van toepassing blijven na de beëindiging of vervallen van deze overeenkomst.

9. Overmacht.
RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of vertragingen in de uitvoering van deze overeenkomst die voortvloeien uit, of verband houden met, gebeurtenissen die niet onder de directe controle van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) vallen, inclusief, maar niet beperkt tot:
(a) stakingen, uitsluitingen, alle soorten arbeidsgeschillen, gedeeltelijke of algehele stakingen, werkweigeringen van alle aard (ongeachte of het voorafgaande legaal is, of betreffende eigen medewerkers van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) of anderen);
(b) oorlog, vijandelijkheden, terroristische activiteiten, of iedere plaatselijke, nationale of internationale noodsituatie;
(c) handelingen van overmacht, brand, overstroming, pandemie;
(d) onvermogen tot het verkrijgen van energie, openbare voorzieningen, uitrusting, vervoer, het af te leveren product onder deze overeenkomst of het basismateriaal waarvan het product direct of indirect van afstamt.
(e) technische problemen, storingen of ongevallen die verband houden met de fabriek, machinerie, faciliteiten, leveringspunten, vervoersbenodigdheden, communicatiesystemen, computerapparatuur of -systemen of andere apparatuur zoals kaartlezers;
(f) alle vervoersobstakels;
(g) het beneden niveau raken van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND)’s brandstofvoorraden, die RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) naar eigen goeddunken als noodzakelijk beschouwt;
(h) het te goeder trouw naleven van iedere regelgeving, bevel of verzoek van, of inmenging door, of beperking die opgelegd is door iedere internationale, nationale of provinciale haven of andere openbare autoriteit of iedere persoon die beweert dat hij voor desbetreffende autoriteit handelt (ongeacht of uiteindelijk wordt vastgesteld of dit geldig of ongeldig is); of
(i) de bedreiging, of redelijke vrees, voor een van bovengenoemde gebeurtenissen.

10. Algemeen.
10.1 Het ondertekenen of gebruiken van een kaart houdt in dat de klant deze algemene termen en voorwaarden accepteert met betrekking tot alle kaarten die de klant zijn toegewezen.
10.2 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) mag eenzijdig iedere bepaling in deze overeenkomst wijzigen, toevoegen of verwijderen en veranderingen in deze overeenkomst zullen op de website worden geplaatst (inclusief alle relevante ingangsdata). De klant zal van tijd tot tijd online controleren of er updates of aanpassingen in deze overeenkomst zijn aangebracht. Gebruik van een kaart, nadat desbetreffende update in deze overeenkomst is gemaakt, zal verondersteld worden als het accepteren van de aangepaste overeenkomst door de klant.
10.3 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) kan de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk (inclusief, maar niet beperkt tot, het overdragen, toewijzen of het factureren van schulden of claims) aan derde partijen (inclusief, maar niet beperkt tot, andere aangesloten ondernemingen) zonder kennisgeving overdragen. Bovendien mag RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND), naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, iedere vertegenwoordiger of contractant voor de onderhandeling en/of uitvoering van deze overeenkomst aanstellen en de klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk zijn toestemming voor een dergelijke aanstelling. De klant mag zijn rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst overdragen of toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND).
10.4 Indien de klant bestaat uit twee of meer personen, dan zullen ze hun verplichtingen onder deze overeenkomst gezamenlijk dragen.
10.5 Iedere partij zal redelijke voorzichtigheid en toewijding uitoefenen om handelingen of omstandigheden te voorkomen die zouden kunnen leiden tot een belangenconflict met die van de andere partij. Deze verplichting zal van toepassing zijn op de activiteiten van de werknemers en vertegenwoordigers van iedere partij met betrekking tot de werknemers en families van de andere partij, haar vertegenwoordigers, verkopers, toeleveranciers en derden. Het naleven van deze eisen door iedere partij zal behelzen, maar zal niet beperkt zijn tot, voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat medewerkers of vertegenwoordigers van die partij substantiële geschenken, vermaak, betalingen, leningen of andere beloningen doen, ontvangen, verschaffen of aanbieden met als doel het beïnvloeden van individuen om te handelen in strijd met de beste belangen van de andere partij. Iedere partij zal de andere partij prompt in kennis stellen van de identiteit van haar vertegenwoordigers of medewerkers waarvan bekend is dat ze hoe dan ook een substantieel belang hebben in het bedrijf van de andere partij of de financiering ervan.
10.6 Geen enkel rechtsmiddel van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) tegen de klant is exclusief bedoeld, maar elk rechtsmiddel zal, voor zover wettelijk is toegestaan, aanvullend zijn en een vermeerdering van ieder ander rechtsmiddel waarnaar hierin verwezen wordt of anderszins beschikbaar is voor RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND). De toepassing, of het beginnen toe te passen, door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) van een of meerdere rechtsmiddelen zal niet de gelijktijdige of latere toepassing van rechtsmiddelen door RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) voorkomen. Alle rechtsmiddelen van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) zullen, voor zover maximaal toegestaan door de wet, over alle beëindigingen van deze overeenkomst prevaleren. Voor zover wettelijk toegestaan, zal geen vertraging of mislukking van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) bij het uitoefenen van ieder recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht van RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) als een verklaring van afstand gelden.
10.7 Iedere clausule in deze overeenkomst is onafhankelijk en splitsbaar en zal niet, in geval van een verklaring van ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid, de samenstelling, of uitwerking van, iedere andere clausule in deze overeenkomst beïnvloeden.
10.8 Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) en de klant met betrekking tot het gebruik van de kaarten en vervangt alle andere overeenkomsten en afspraken (hetzij schriftelijk of mondeling) met betrekking tot het gebruik van de kaarten. Alle door de klant verstrekte voorwaarden zullen niet van toepassing zijn op deze overeenkomst.
10.9 Titels in deze algemene voorwaarden zijn alleen gemakshalve gebruikt en zullen geen invloed hebben op de interpretatie.
10.10 Deze overeenkomst, en alle leveringen van goederen die in combinatie met het gebruik van de kaart zijn gemaakt, zullen geleid worden door en geconstrueerd worden in overeenstemming met, de wetten van Nederland en de klant onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken van Nederland. Noch de Uniform Law on the International Sale of Goods (‘ULIS’), noch de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (‘CISG’) zal van toepassing zijn.
10.11 Voor transacties waarbij leveringspunten betrokken zijn die zich buiten het rechtsgebied van de RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND)-firma bevinden die de hoofdrelatie heeft met de klant (buiten territoriale transacties), zal een aangesloten onderneming RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) vervangen met betrekking tot de verkoop van goederen en uitgifte van facturen zoals uiteengezet in deze overeenkomst.
10.12 Gebruik van een kaart voor buiten territoriale transacties vormt een aankoop van goederen van aangesloten onderneming of leverancier, al naar gelang het geval is. Aanspraak op de goederen en het risico op verlies eindigt bij levering van de goederen aan het leveringspunt. Facturen zullen worden opgesteld met betrekking tot deze leveringen in overeenstemming met de voorwaarden in clausule 5 hierboven.

11. Opladen van elektrische voertuigen.
De volgende bepalingen zijn van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van de kaarten om te betalen voor het gebruik van oplaadpunten voor elektrische vervoermiddelen.
11.1 De klant accepteert en komt overeen dat noch RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) noch haar oplaadpuntleveranciers:
(a) enige garantie geven wat betreft het aantal oplaadpunten bij een leveringspunt; of
(b) verantwoording dragen tegenover de klant indien een oplaadpunt niet beschikbaar is op een bepaald tijdstip om welke reden dan ook.
(c) aansprakelijk zijn tegenover de klant of kaarthouder, voor enig verlies van, of schade aan persoonlijke eigendommen gedurende of na gebruik van een oplaadpunt.
11.2 De klant zal alle instructies opvolgen met betrekking tot het gebruik van een oplaadpunt (welk kan verschillen van het ene oplaadpunt en/of oplaadpuntleverancier tot het andere, vooral als de voorziening verschilt).
11.3 De klant is verantwoordelijk voor:
(a) het betalen van toegangs- en/of parkeerkosten aan derden met betrekking tot ieder oplaadpunt;
(b) het betalen van additionele kosten die zijn opgelegd door de oplaadpuntleverancier met betrekking tot het gebruik van een oplaadpunt; en
(c) het betalen van alle boetes en bekeuringen die zijn opgelegd door een parkeerhandhavingsautoriteit met betrekking tot het gebruik van een oplaadpunt en alle kosten die zijn opgelegd als een vervoermiddel onklaar wordt gemaakt, van een wielklem voorzien of verwijderd wordt.
11.4 De klant erkent en gaat ermee akkoord dat ieder gebruik van een snel oplaadpunt op eigen risico van de klant is, aangezien bewijsmateriaal suggereert dat het gebruik van een snel oplaadpunt uw vervoermiddel en haar accu kan beschadigen. Noch RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) noch enige oplaadpuntleverancier zal aansprakelijk zijn tegenover de klant voor schade aan een vervoermiddel dat voortvloeit uit het gebruik van een snel oplaadpunt.
11.5 De klant is verantwoordelijk voor het garanderen van het veilig uitvoeren van het opladen van een vervoermiddel bij een oplaadpunt om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, dat de klant alle redelijke voorzichtigheid betracht bij het opladen van een vervoermiddel.
11.6 De klant gaat akkoord dat hij verantwoordelijk is voor alle schade veroorzaakt aan een oplaadpunt of aan ieder ander eigendom of voor ieder persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door het gebruik van een oplaadpunt door een kaarthouder.
11.7 RADIUS BUSINESS SOLUTIONS (NEDERLAND) is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garanties of beloftes met betrekking tot, de kWh-prijs die wordt bepaald door de oplaadpuntleverancier. De klant moet kWh voor gebruik controleren.

12. Transacties
12.1 De kaarten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in de volgende landen en de klant mag de kaarten niet buiten deze landen gebruiken: Verenigd Koninkrijk; Ierland; België; Nederland; Duitsland; Italië; Frankrijk; Portugal (m.u.v. Madeira en de Azoren); Spanje (m.u.v. de Canarische Eilanden); Zweden; Oostenrijk; Bulgarije; Tsjechische Republiek; Denemarken; Litouwen; Luxemburg; Noorwegen; Roemenië; Slovenië; Zwitserland.

Contact
WhatsApp
Telefoonnummer